Witaj. Znajdź odpowiednią frazę

Cele i założenia

Cele i założenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej
  • Upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej
  • Obronę interesów zawodowych członków
  • Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.
  • Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
  • Udzielanie pomocy organizacjom społecznym
  • Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  • Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy administracji i organów samorządowych

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.